Rodo

 

Polityka Prywatności E-CARS Sp.J.

I. Postanowienia ogólne
Celem niniejszej Polityki Prywatności E-CARS SP.J. (dalej: „Polityka”) jest szczegółowy opis sposobu, w jaki E-CARS Sp.J. z siedziba przy ul. Wspólna 1P, 45-837 Opole (dalej: „E-CARS Sp.J”, „my”) będzie gromadziła i wykorzystywała informacje przekazywane przez osoby korzystające ze strony internetowej E-CARS Sp.J (dalej: „Użytkowników”), w tym również w odpowiednich przypadkach dane osobowe. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą Polityką.

II. Ochrona danych osobowych innych danych Użytkowników
E-CARS Sp.J przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności osób korzystających z naszej strony internetowej oraz wszelkich dostępnych za jej pośrednictwem aplikacji i usług (dalej: „Portal”, „Witryna”). Wszelkie dane osobowe pozyskiwane za pomocą Portalu przetwarzane są zgodnie z właściwymi przepisami krajowymi oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L 119, 04/05/2016, s. 1- 88) (dalej: „RODO”). Naszym priorytetem jest ochrona praw i wolności osób, które udostępniły nam swoje dane osobowe. Korzystanie z Portalu w zakresie podstawowym nie jest uzależnione od udostępnienia E-CARS Sp.J danych osobowych Użytkownika. Udostępnienie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne, niemniej jednak podanie niektórych danych osobowych jest niezbędne dla celów świadczenia usług przez E-CARS Sp.J.

Rozumiemy, jak ważne jest zachowanie poufności danych osobowych. Powierzając nam swoje dane, Użytkownik może być pewny, że dołożymy należytej staranności, aby dane Użytkowników były przetwarzane w sposób zgodny z prawem.

Kto jest administratorem danych Użytkownika?
W chwili przesłania nam swoich danych osobowych E-CARS Sp.J staje się ich administratorem w rozumieniu RODO.
Dostęp do danych osobowych Użytkowników przyznajemy wyłącznie tym pracownikom lub partnerom, którym wiedza ta jest niezbędna do zapewnienia wsparcia w zakresie realizacji zleceń Użytkowników dotyczących naszych produktów lub usług. Wdrożyliśmy procedury w zakresie zabezpieczenia i użytkowania danych osobowych.

W jaki sposób chronimy informacje?
Podane przez Użytkownika dane przechowywane są i przetwarzane przez E-CARS Sp.J z zachowaniem należytej staranności zgodnie z RODO. Chociaż E-CARS Sp.J dokłada należytej staranności w celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazywanych nam danych, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Internetu nie jest do końca bezpieczne i dlatego nie możemy w każdym przypadku zagwarantować bezpieczeństwa lub nienaruszalności danych osobowych przekazanych nam przez Użytkownika lub Użytkownikowi przez Internet.

Jakiego rodzaju informacje o Użytkowniku gromadzimy, w jakich celach i na jakiej podstawie prawnej?
Korzystanie z usług E-CARS Sp.J będzie wymagało podania określonych informacji. Informacje te mogą obejmować m.in imię i nazwisko, adres, datę urodzenia, dane kontaktowe, dane do dokonywania płatności, a także inne niezbędne informacje, w szczególności wymagane przez właściwe przepisy prawa. Okresowo możemy również wymagać podania dalszych informacji w celu usprawnienia świadczonych usług. Większość informacji uzyskujemy bezpośrednio od Państwa za pośrednictwem wniosków lub innych formularzy, a także poprzez prowadzenie rejestrów informacji podawanych nam w toku usług świadczonych na bieżąco na rzecz naszych klientów.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z zawieraniem lub wykonywaniem umów i w celu marketingu produktów i usług oferowanych E-CARS Sp.J zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

Komu udostępniamy dane osobowe Użytkowników?
E-CARS Sp.J może udostępniać dane osobowe Użytkowników podmiotom współpracującym, tj. firmom, z którymi E-CARS Sp.J jest w stałej współpracy (banki, firmy inwestycyjne, firmy dostarczające inne usługi finansowe, firmy informatyczne, doradcze lub firmy kurierskie).

Lokalizacja
Świadczenie przez E-CARS Sp.J usług nie może wymagać przekazania danych osobowych podmiotom świadczącym usługi na rzecz E-CARS Sp.J w innych krajach, w tym w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Organy państwowe
W przypadku, gdy o udostępnienie danych osobowych Użytkownika wystąpią do E-CARS Sp.J uprawnione organy państwowe, w szczególności organy ścigania, organy egzekucyjne, organy kontroli skarbowej, sądy, organ publiczny powołany w celu ochrony danych osobowych, E-CARS Sp.J udostępnia dane osobowe Użytkownika.

Jak długo przechowujemy dane osobowe Użytkownika?
E-CARS Sp.J przechowuje dane osobowe Użytkownika przez okres obowiązywania umowy łączącej Użytkownika z E-CARS Sp.J dla celów realizacji usługi oraz związanych z nią funkcjonalności, jak również do celów marketingowych. Po wygaśnięciu stosunku umownego, dane Użytkownika są anonimizowane, za wyjątkiem następujących danych: imię, nazwisko, dane adresowe, adres e-mail, historia transakcji oraz informacja o wyrażonych zgodach, inne dane których konieczność przechowywania narzucają przepisy prawa (te dane E-CARS Sp.J będzie przechowywać jeszcze przez okres 10 lat od wygaśnięcia stosunku umownego dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług, zaś w sytuacji braku nawiązania stosunku umownego dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z uczestnictwem w akcjach promocyjnych).

Jakie są prawa Użytkownika w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych?
Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych
Zgodnie z art. 21 RODO, Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania swoich danych osobowych, jeżeli E-CARS Sp.J przetwarza jego dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, np. w związku z wykonywaniem umowy, marketingiem produktów i usług, prowadzeniem statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności Portalu oraz ułatwieniem korzystania z Portalu.

Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i E-CARS Sp.J nie będzie miała innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych Użytkownika, E-CARS Sp.J usunie dane Użytkownika, wobec wykorzystania których Użytkownik wniósł sprzeciw.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Zgodnie z art. 18 RODO, Użytkownik może żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w sytuacji gdy Użytkownik kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych (wówczas E-CARS Sp.J ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych Użytkownika, nie dłużej jednak niż na 14 dni), gdy przetwarzanie danych Użytkownika jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik żąda ograniczenia ich wykorzystania, gdy dane osobowe Użytkownika nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, ale są potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a także gdy Użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystania swoich danych (wówczas E-CARS Sp.J ogranicza przetwarzanie danych na czas potrzebny do rozważenia, czy ochrona interesów Użytkownika, jego praw i wolności przeważa nad interesami, które E-CARS Sp.J realizuje przy przetwarzaniu danych osobowych Użytkownika).

Prawo do dostępu, sprostowania i usunięcia informacji o Użytkowniku
Art. 15 RODO stanowi, że Użytkownik ma prawo uzyskać od E-CARS Sp.J potwierdzenie, czy jego dane osobowe są przetwarzane. Jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, uzyskać informacje m.in. o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. Ponadto, Użytkownik ma prawo do otrzymania kopii wszelkich posiadanych przez E-CARS Sp.J danych osobowych na jego temat oraz do poinformowania E-CARS Sp.J o wszelkich zauważonych nieścisłościach. Przewidziane są jednak w tym zakresie wyjątki. Użytkownik w dowolnym momencie może powiadomić E-CARS Sp.J o tym, że jego dane uległy zmianie lub że pragnie, aby E-CARS Sp.J sprostowała lub usunęła posiadane przez nią dane osobowe użytkownika. Zgodnie z poleceniem dokonamy zmiany, poprawy lub usunięcia danych osobowych z naszej bazy, z wyłączeniem jednak zakresu, w jakim jesteśmy zobowiązani do przechowywania ich na mocy regulacji lub przepisów prawa w celu świadczenia na rzecz użytkownika usług, o jakie się do nas zwrócił lub prowadzenia stosownych rejestrów działalności.

Prawo do przenoszenia danych
Zgodnie z art. 20 RODO, Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczył, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych.

W jakim czasie spełniamy żądanie Użytkownika?
Jeżeli Użytkownik występuje do nas z żądaniem wykonania któregoś z wymienionych powyżej uprawnień, to spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia jego otrzymaniu. W przypadku gdy nie będziemy mogli spełnić żądania Użytkownika w ciągu miesiąca z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę otrzymanych żądań, to spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy. Użytkownik będzie informowany uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Jak się można z nami kontaktować?
W celu zgłoszenia odpowiedniego żądania albo wniosku, należy skontaktować się z nami weryfikując swoją tożsamość oraz podając o jakie informacje chodzi. Użytkownik może się skontaktować z  nami info@e-cars.com.pl

III. Używanie ciasteczek – pliki cookie
E-CARS Sp.J używa plików cookie do gromadzenia informacji. Pliki cookie to niewielkie pliki danych, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym (dysku twardym) Użytkownika Portalu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu. Pliki cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dlaczego używamy plików cookie?
E-CARS Sp.J wykorzystuje pliki cookie w następujących celach:
a. zapewnienia Użytkownikowi precyzyjniejszego i dogodniejszego korzystania z Witryny, dostosowania zawartości stron internetowych E-CARS Sp.J do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Portalu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb Użytkownika;
b. badania aktywności Użytkownika na Portalu w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości tych stron, jak również identyfikowanie źródła, z którego Użytkownik trafił na Witrynę;
c. utrzymania sesji Użytkownika Portalu (po zalogowaniu).
d. Ciasteczka są często wykorzystywane przez wiele witryn w Internecie. Użytkownik może wybrać czy i w jaki sposób ciasteczko będzie akceptowane poprzez zmianę preferencji i opcji w swojej przeglądarce. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się wyłączyć obsługę ciasteczek w swojej przeglądarce, dostęp do niektórych części Witryny może być niemożliwy.

E-CARS Sp.J stosuje dwa główne rodzaje plików cookie:
a. tzw. cookies stałe (z ang. „persistent cookies”) – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
b. tzw. cookies sesyjne (z ang. „session cookies”) – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania się lub zamknięcia okna przeglądarki.

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Witryny mogą w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczaniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies, w tym wyłączania, blokowania i usuwania plików cookies, dostępne są w ustawieniach oprogramowania konkretnej przeglądarki internetowej.

E-CARS Sp.J informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na działanie niektórych funkcjonalności dostępnych na stronach Witryny. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.
Więcej informacji na temat ciasteczek znajdziecie Państwo na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl, www.aboutcookies.org lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej. Niniejsza Polityka obejmuje wykorzystanie ciasteczek wyłącznie przez niniejszą Witrynę i nie odnosi się do wykorzystania ich przez jakąkolwiek osobę trzecią. Jeżeli Użytkownik otworzy u nas rachunek, będzie musiał korzystać z naszego oprogramowania, które umożliwia nam wykorzystanie ciasteczek (ang. ‘cookies’) w odniesieniu do dostępu Użytkownika do niniejszej Witryny.

IV. Odnośniki do innych stron internetowych
Na naszej witrynie dostępne są odnośniki do witryn prowadzonych przez inne podmioty. Odnośniki te podajemy dla wygody Użytkownika, jednak nie dokonujemy przeglądów, kontroli ani nie monitorujemy praktyk w zakresie prywatności obowiązujących na witrynach prowadzonych przez inne podmioty. Niniejsza Polityka nie odnosi się do witryn prowadzonych przez osoby trzecie. Nie ponosimy odpowiedzialności za działania witryn prowadzonych przez osoby trzecie ani za transakcje Użytkownika realizowane z tymi osobami. Zachęcamy Użytkowników do zapoznania się z treścią oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach partnerskich, w szczególności, jeśli gromadzone są za ich pośrednictwem dane osobowe Użytkownika.

V. Postanowienia końcowe
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce. Zmiany dokonywane są poprzez zamieszczenie nowej treści Polityki na stronie internetowej. Zmiany obowiązują od momentu ich wprowadzenia. Zachęcamy Użytkowników do okresowego zapoznawania się z treścią niniejszej Polityki w celu śledzenia zmian w jej treści. Korzystanie z niniejszej witryny jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszej Polityki. W razie braku zgody E-CARS Sp.J nie będzie udzielała dostępu swoich usług, a korzystanie z nich należy natychmiast przerwać.

Wszelkie spory dotyczące niniejszej Polityki nierozwiązane polubownie, rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

 

oferta specjalna
Ducato rama L3 gotowa do zabudowy
Cena: od 76 400 PLN netto

Aktualności

Dobijają Cię stale rosnące stawki  ubezpieczeń komunikacyjnych?

Jeździsz bezszkodowo, a mimo to płacisz więcej niż rok temu...ZACZEKAJ!

SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ ! ! !

Współpracując z siecią dealerską możemy Państwu zaproponować pakiety ubezpieczeń w promocjach flotowych oraz dealerskich na wybrane marki.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI I SPRAWDŹ SWOJĄ SKŁADKĘ U NAS!